Algemene Voorwaarden Ella Society

 

 1. Algemeen

1.1 Door jezelf als lid te registreren bij Ella Society (verder ‘lid’), en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, ga je een zakelijke verbintenis aan met Ella Society. Zodra je registratie is goedgekeurd, verbind je je ook tot het betalen van de contributie.

1.2 Deze voorwaarden gelden als contractuele overeenkomst met Ella Society. Onze diensten zijn bedoeld voor meerderjarige natuurlijke personen die zichzelf herkennen in de omschrijving ‘ondernemende vrouw’.

 

 1. Registratie

Bij Ella Society kun je je registreren via de website of e-mail, en na goedkeuring ben je volwaardig lid.  

2.1. Het lidmaatschap geldt voor 1 jaar (12 maanden) en is persoonsgebonden.

2.2. De jaarlijkse contributie, exclusief 21% BTW en volledig zakelijk aftrekbaar, wordt betaald via iDEAL of overboeking.

2.3. Na goedkeuring ontvang je een factuur op het opgegeven e-mailadres. Onjuiste informatie kan kosten met zich meebrengen.

2.4. Verstrekte gegevens worden intern gebruikt voor communicatie, met het recht van Ella Society om informatie die in strijd is met de voorwaarden te verwijderen.

2.5. Leden accepteren dat 100% servicegarantie niet mogelijk is vanwege technologische beperkingen, maar Ella Society streeft naar optimale service.

 

 1. Garanties bij Registratie:

3.1 Je moet je reden van lidmaatschap vooraf aangeven.

3.2 Je garandeert dat verstrekte gegevens accuraat en volledig zijn. Pseudoniemen zijn niet toegestaan.

3.3 Je staat toe dat NAW-gegevens met de andere leden mogen worden gedeeld in de app van de community. Ook worden deze gedeeld na deelname aan een evenement.

3.4 Na uitschrijving kun je pas na 365 dagen weer lid worden voor de dan geldende prijs.

3.5 Je bent verplicht de correctheid van gegevens van medegebruikers te controleren. Ella Society geeft geen garanties voor de juistheid van informatie van andere gebruikers.

 

 1. Verplichtingen van de gebruiker bij Ella Society:

4.1 De gebruiker dient accurate informatie te verstrekken en zich te onthouden van het verstrekken van misleidende informatie aan andere leden. Deze verplichting geldt voor alle informatie die wordt gedeeld binnen Ella Society.

4.2 Bij het gebruik van de diensten van Ella Society conformeert de gebruiker zich aan de volgende voorwaarden:

– Strikte naleving van wettelijke regelgeving.

– Geen gebruik van beledigende taal gericht op medeleden, bedrijven of op Ella Society.

– Geen plaatsing van content die in strijd is met de wetgeving.

– Geen verspreiding van spam door het verzamelen van e-mailadressen.

– Geen gebruik van content die beschermd is door wet- en regelgeving (zoals auteursrechten, merkenrechten, patenten) zonder de juiste toestemming, en geen adverteren, promoten, aanbieden, of distribueren van dergelijke goederen of diensten.

– Afzien van betrokkenheid bij piramidespellen of andere vormen van oneerlijke concurrentie.

 

 1. Onaanvaardbare acties door de gebruiker:

5.1 Gebruik van ongeautoriseerde technieken in verband met Ella Society is niet toegestaan.

5.2 Alle content van Ella Society is beschermd door auteursrecht. Kopiëren, aanpassen, overschrijven, of doorzenden van content is verboden.

5.3 Distributie of tentoonstelling van content, logo’s, of afbeeldingen van Ella Society zonder schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

5.4 Spam, e-mailbommen, of andere handelingen die de prestaties van Ella Society websites beïnvloeden, zijn niet toegestaan en zullen leiden tot juridische maatregelen bij ontdekking.

 

 1. Veranderingen binnen Ella Society:

Ella Society is een dynamische community en behoudt zich het recht voor om content en diensten uit te breiden, te beperken, of aan te passen op basis van marktveranderingen.

 

 

 1. Beëindiging lidmaatschap, verlenging, terugbetaling en vooruitbetaling:

Het lidmaatschap bij Ella Society is initieel voor 1 jaar (12 maanden) en wordt automatisch met een jaar verlengd. Opzegging kan tot 5 werkdagen voor de vervaldatum plaatsvinden via een email aan info@ellasociety.nl. Partijen kunnen unilateraal opzeggen zonder terugbetaling door Ella Society. Ella Society kan unilateraal beëindigen bij schending van wettelijke regels of algemene voorwaarden, negatieve uitlatingen over Ella Society, contractbreuk, of aantasting van de service-reputatie. Onmiddellijke eenzijdige beëindiging is mogelijk bij ernstige schendingen, met waarschuwingen, op non-actief zetten, content verwijderen, en ontzegging van toegang als mogelijke stappen bij overtreding.

 

 1. Geen restitutie van reeds betaald full-member lidmaatschap:

Over het algemeen hebben leden geen recht op restitutie. Als Ella Society unilateraal besluit de overeenkomst te verbreken vanwege bepaalde schendingen, heeft de gebruiker geen recht op restitutie van de contributie. In het geval dat Ella Society besluit de toegang te ontzeggen op basis van specifieke punten, heeft de gebruiker eveneens geen recht op restitutie van de contributie.

 1. Verantwoordelijkheid voor persoonlijke/zakelijke gegevens en informatie:

Ella Society biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid of authenticiteit van gebruikersdata/content. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. Externe kanalen, zoals gelinkte websites, zijn zelf verantwoordelijk voor hun content. Gebruikers kunnen ongepaste activiteiten melden via het contactformulier op de Ella Society website

 

 1. Aansprakelijkheid:

Ella Society is slechts aansprakelijk in geval van aantoonbare nalatigheid, wanneer zij niet voldoet aan haar basisverplichtingen volgens de overeenkomst.

10.1. Bij aansprakelijkheidsclaims zal Ella Society een beroep doen op haar bedrijfsverzekering. De zaak wordt overgedragen aan de verzekeraar, die met de gebruiker zal overleggen over eventuele restitutie van lidmaatschapskosten.

10.2. Ella Society heeft als hoofddoel ondernemers samen te brengen en neemt geen actieve rol in de communicatie tussen leden. Ze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering van overeenkomsten tussen leden.

 

 1. Schadeloosstelling

Leden van Ella Society verklaren dat informatie verkregen tijdens evenementen vrij is van rechten. Ze vrijwaren Ella Society voor claims en kosten als gevolg van nalatigheid. Als de verstrekte inhoud inbreuk maakt op rechten van derden, staat het lid Ella Society toe de inhoud te gebruiken of te verwijderen. Bij schending van wettelijke bepalingen of algemene voorwaarden, zal het lid afzien van negatieve uitingen en onmiddellijk inhoud verwijderen op verzoek van Ella Society.

 

 1. Bescherming van data

Ella Society erkent de waarde van persoonlijke data, content en informatie van gebruikers en behandelt deze als vertrouwelijke informatie. Ella Society voldoet aan wettelijke eisen voor het bewaren van persoonsgegevens en garandeert geen openheid van bestanden aan derden, zoals vermeld in het privacy statement op de homepage.

 

 1. Evenementen/Lunches/Workshops

Ella Society biedt haar leden diverse evenementen en activiteiten:

13.1. Een keer per jaar een exclusief evenement zonder bijkomende kosten.

13.2. Minimaal 15 evenementen per jaar tegen een gereduceerd tarief.

13.3. Leden mogen 1 introducé meenemen met behoud van ledenkorting.

13.4. Leden melden zich minimaal 2 weken van tevoren aan voor evenementen.

13.5. Deelname wordt bevestigd door aankoop van een ticket via Eventbrite of Tikkie, inclusief btw.

13.6. Bij annulering binnen 72 uur na factuurdatum wordt het bedrag terugbetaald, daarna is annulering niet meer mogelijk.

 

 1. Conclusie

De overeenkomst met Ella Society omvat alle exclusieve en contractuele afspraken met leden, zonder aanvullende mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Ella Society kan de algemene voorwaarden op elk moment redelijk aanpassen, waarbij gebruikers tijdig op de hoogte worden gebracht. Stilzwijgen na 10 dagen wordt beschouwd als acceptatie. Ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van bepalingen tasten andere punten niet aan. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leeuwarden, en de overeenkomst wordt beheerst door de Nederlandse wetten.